After sales
After sale service network (regional telephone)
Area manager
Contact telephone number
Responsible for regional
Yu Haiyuan:
+086-577-65159899
Guangdong, Fujian, Guangxi
Fan Minghu:
+086-577-65159899 
Zhejiang
Sha ai jing:
+086-577-65159899 
Shanghai, Jiangsu, Anhui
Yang Mingxu:
+086-577-65159899   
Shandong, Hebei, Tianjin, Beijing
Shen Wenqing:
+086-577-65159899
Jiangxi, Hunan, Hebei, Henan
Jia Haiqiang:
+086-577-65159899
Yunnan, Guizhou, Sichuan, Shanxi,
Shaanxi, Chongqing

The company and the:
+086-577-65159899
Other areas


浙ICP备16041694号-1